Integritetspolicy

1. En översikt över dataskydd

Allmän information

Med följande information får du en lättnavigerad översikt över vad som kommer att hända med dina personuppgifter när du besöker denna webbplats. Termen “personuppgifter” omfattar alla uppgifter som kan användas för att personligen identifiera dig. För detaljerad information om ämnet dataskydd hänvisar vi till vår dataskyddsdeklaration, som vi har inkluderat under denna kopia.

Datainsamling på denna webbplats

Vem är ansvarig part för registreringen av data på denna webbplats (dvs, den “registeransvarige”)?

Data på denna webbplats behandlas av operatören av webbplatsen, vars kontaktinformation finns tillgänglig under avsnitt “Information om den ansvariga parten (kallad “registeransvarig” i GDPR)” i denna integritetspolicy.

Hur registrerar vi dina uppgifter?

Vi samlar in dina uppgifter som ett resultat av att du delar dina uppgifter med oss. Det kan till exempel vara information som du anger i vårt kontaktformulär.

Andra uppgifter ska registreras av våra IT-system automatiskt eller efter att du samtycker till att de registreras under ditt besök på webbplatsen. Dessa uppgifter består främst av teknisk information (t.ex. webbläsare, operativsystem eller tidpunkt då webbplatsen besöktes). Denna information registreras automatiskt när du besöker denna webbplats.

Vilka syften använder vi dina uppgifter för?

En del av informationen genereras för att garantera att webbplatsen tillhandahålls felfritt. Andra uppgifter kan användas för att analysera dina användarmönster.

Vilka rättigheter har du när det gäller dina uppgifter?

Du har rätt att när som helst få information om källan, mottagarna och ändamålen för dina arkiverade personuppgifter utan att behöva betala en avgift för sådana upplysningar. Du har också rätt att kräva att dina uppgifter rättas eller raderas. Om du har gett ditt samtycke till databehandling har du möjlighet att när som helst återkalla detta samtycke, vilket kommer att påverka all framtida databehandling. Dessutom har du rätt att kräva att behandlingen av dina uppgifter begränsas under vissa omständigheter. Vidare har du rätt att anmäla ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten.

Vänligen tveka inte att kontakta oss när som helst om du har frågor om detta eller andra dataskyddsrelaterade frågor.

2. Hosting

Vi är värd för innehållet på vår webbplats hos följande leverantör:

Host Europe

Tillhandahållaren är Host Europe GmbH, Hansestraße 111, 51149 Köln, Tyskland (nedan kallad Host Europe). När du besöker vår webbplats registrerar Host Europe en mängd olika loggfiler, inklusive dina IP-adresser.

För mer information hänvisar vi till Host Europes dataskyddspolicy: https://www.hosteurope.de/AGB/Datenschutzerklaerung/.

Vi använder Host Europe på grundval av Art. 6(1)(f) GDPR. Vi har ett legitimt intresse av att göra skildringen av vår webbplats så tillförlitlig som möjligt. Om du har blivit ombedd om ditt respektive samtycke ska behandlingen ske uteslutande på grundval av Art. 6(1)(a) GDPR och § 25(1) TTDSG, om samtycket omfattar arkivering av cookies eller tillgång till information om användarens enhet (t.ex. fingeravtryck på enheten) enligt definitionen i TTDSG. Ett sådant samtycke kan återkallas när som helst.

Databehandling

Vi har ingått ett databehandlingsavtal (DPA) med den ovan nämnda leverantören. Detta är ett avtal som är obligatoriskt enligt dataskyddslagarna och som garanterar att de behandlar personuppgifter om våra webbplatsbesökare endast baserat på våra instruktioner och i enlighet med GDPR.

3. Allmän information och obligatorisk information

Dataskydd

Operatörerna av denna webbplats och dess sidor tar skyddet av dina personuppgifter på stort allvar. Därför hanterar vi dina personuppgifter som konfidentiell information och i enlighet med de lagstadgade dataskyddsbestämmelserna och denna dataskyddsdeklaration.

När du använder den här webbplatsen kommer en mängd olika personuppgifter att samlas in. Personuppgifter omfattar uppgifter som kan användas för att personligen identifiera dig. Denna dataskyddsdeklaration förklarar vilka uppgifter vi samlar in samt vilka syften vi använder dessa uppgifter för. Den förklarar också hur, och för vilket ändamål, informationen samlas in.

Vi informerar dig härmed om att överföring av uppgifter via Internet (dvs. genom e-postkommunikation) kan vara utsatt för säkerhetsbrister. Det är inte möjligt att fullständigt skydda uppgifterna mot åtkomst från tredje part.

Information om den ansvariga parten (kallad “controller” i GDPR)

Den personuppgiftsansvarige för databehandlingen på denna webbplats är:

Johannas Golfshop AB
Johanna Pyk-Jargard
Brantelid 5
26377 Mölle
Sverige

Telefon: +46708347514
E-post: privacy@swedish-golf-pro.com

Den personuppgiftsansvarige är den fysiska eller juridiska person som ensam eller tillsammans med andra fattar beslut om ändamålen med och resurserna för behandlingen av personuppgifter (t.ex. namn, e-postadresser etc.).

Lagringstid

Om inte en mer specifik lagringstid har angetts i denna integritetspolicy kommer dina personuppgifter att ligga kvar hos oss tills det syfte för vilket de samlades in inte längre gäller. Om du hävdar en berättigad begäran om radering eller återkallar ditt samtycke till databehandling kommer dina uppgifter att raderas, såvida vi inte har andra juridiskt tillåtna skäl för att lagra dina personuppgifter (t.ex. skatte- eller handelsrättsliga lagringsperioder); i det senare fallet kommer raderingen att ske efter att dessa skäl har upphört att gälla.

Allmän information om den rättsliga grunden för databehandlingen på denna webbplats

Om du har samtyckt till databehandlingen behandlar vi dina personuppgifter på grundval av art. 6(1)(a) GDPR eller art. 9.2 a GDPR, om särskilda kategorier av uppgifter behandlas enligt art. 9.1 DSGVO. Vid uttryckligt samtycke till överföring av personuppgifter till tredje land grundar sig databehandlingen också på Art. 49.1 a GDPR. Om du har gett ditt samtycke till lagring av cookies eller tillgång till information i din slutenhet (t.ex. via fingeravtryck från enheten), baseras databehandlingen dessutom på artikel 25.1 i TTDSG. Samtycket kan återkallas när som helst. Om dina uppgifter krävs för att uppfylla ett avtal eller för att genomföra åtgärder före avtalstillfället behandlar vi dina uppgifter på grundval av art. 6.1 b GDPR. Om dina uppgifter krävs för att uppfylla en rättslig förpliktelse behandlar vi dem dessutom på grundval av art. 6(1)(c) GDPR. Vidare kan databehandlingen ske på grundval av vårt legitima intresse enligt Art. 6(1)(f) GDPR. Information om den relevanta rättsliga grunden i varje enskilt fall finns i följande punkter i denna integritetspolicy.

Information om dataöverföring till USA och andra länder utanför EU

Om vi använder oss bland annat av verktyg från företag med säte i USA eller andra ur ett dataskyddsperspektiv osäkra länder utanför EU. Om dessa verktyg är aktiva kan dina personuppgifter potentiellt överföras till dessa länder utanför EU och behandlas där. Vi måste påpeka att det i dessa länder inte går att garantera en dataskyddsnivå som är jämförbar med den i EU. Amerikanska företag har till exempel mandat att lämna ut personuppgifter till säkerhetsorganen, och du som registrerad har inga möjligheter att försvara dig i domstol. Det kan därför inte uteslutas att amerikanska myndigheter (t.ex. Secret Service) kan behandla, analysera och permanent arkivera dina personuppgifter i övervakningssyfte. Vi har ingen kontroll över dessa behandlingsaktiviteter.

Revokering av ditt samtycke till behandling av uppgifter

En mängd olika databehandlingstransaktioner är möjliga endast med förbehåll för ditt uttryckliga samtycke. Du kan också när som helst återkalla ett samtycke som du redan har gett oss. Detta ska inte påverka lagligheten av all datainsamling som skedde före din återkallelse.

Rätt att invända mot insamling av uppgifter i särskilda fall; rätt att invända mot direktreklam (artikel 21 i GDPR)

I DET HÄNDE ATT UPPGIFTER BEHANDLAS PÅ GRUND AV ART. 6(1)(E) ELLER (F) GDPR HAR DU RÄTT ATT NÄR SOM HELST INVÄNDA MOT BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER PÅ GRUNDVAL AV SKÄL SOM BEROR PÅ DIN UNIKA SITUATION. DETTA GÄLLER ÄVEN FÖR ALL PROFILERING SOM GRUNDAR SIG PÅ DESSA BESTÄMMELSER. FÖR ATT FASTSTÄLLA DEN RÄTTSLIGA GRUNDEN FÖR BEHANDLINGEN AV UPPGIFTER, SE DENNA DATASKYDDSDEKLARATION. OM DU GÖR EN INVÄNDNING KOMMER VI INTE LÄNGRE ATT BEHANDLA DE BERÖRDA PERSONUPPGIFTERNA, SÅVIDA VI INTE KAN LÄGGA FRAM TVINGANDE SKYDDSVÄRDA SKÄL FÖR BEHANDLINGEN AV DINA UPPGIFTER SOM VÄGER TYNGRE ÄN DINA INTRESSEN, RÄTTIGHETER OCH FRIHETER ELLER OM SYFTET MED BEHANDLINGEN ÄR ATT HÄVDA, UTÖVA ELLER FÖRSVARA RÄTTSLIGA RÄTTIGHETER (INVÄNDNING I ENLIGHET MED ARTIKEL 2.1 I DEN RÄTTSLIGA GRUNDEN). 21.1 GDPR).

Om dina personuppgifter behandlas för att delta i direktreklam har du rätt att när som helst motsätta dig behandlingen av dina berörda personuppgifter för att uppnå syftet med sådan reklam. DETTA GÄLLER ÄVEN PROFILERING I DEN MÅN DEN ÄR KOPPLAD TILL SÅDAN DIREKTREKLAM. OM DU INVÄNDER MOT DETTA KOMMER DINA PERSONUPPGIFTER DÄREFTER INTE LÄNGRE ATT ANVÄNDAS FÖR DIREKTREKLAM (INVÄNDNING I ENLIGHET MED ART. 21(2) GDPR).

.

Rätt att anmäla klagomål till behörig tillsynsmyndighet

I händelse av överträdelser av GDPR har registrerade personer rätt att anmäla klagomål till en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där de vanligtvis har sin hemvist, arbetsplats eller på den plats där den påstådda överträdelsen ägde rum. Rätten att lämna in ett klagomål gäller oavsett andra administrativa eller rättsliga förfaranden som är tillgängliga som rättsliga medel.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att kräva att vi överlämnar alla uppgifter som vi automatiskt behandlar på grundval av ditt samtycke eller för att fullgöra ett avtal till dig eller en tredje part i ett allmänt använt, maskinläsbart format. Om du skulle kräva att uppgifterna överförs direkt till en annan personuppgiftsansvarig, kommer detta att ske endast om det är tekniskt möjligt.

Information om, rättelse och radering av uppgifter

Inom ramen för tillämpliga lagbestämmelser har du rätt att när som helst begära information om dina arkiverade personuppgifter, deras källa och mottagare samt syftet med behandlingen av dina uppgifter. Du kan också ha rätt att få dina uppgifter rättade eller raderade. Om du har frågor om detta ämne eller andra frågor om personuppgifter, tveka inte att kontakta oss när som helst.

Rätt att kräva begränsningar av behandlingen

Du har rätt att kräva att begränsningar införs när det gäller behandlingen av dina personuppgifter. För att göra detta kan du när som helst kontakta oss. Rätten att kräva begränsning av behandlingen gäller i följande fall:

  • Om du skulle bestrida att dina uppgifter som vi har arkiverat är korrekta behöver vi vanligtvis en viss tid för att verifiera detta påstående. Under den tid som denna utredning pågår har du rätt att kräva att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter.
  • Om behandlingen av dina personuppgifter utfördes/förs på ett olagligt sätt har du möjlighet att kräva begränsning av behandlingen av dina uppgifter i stället för att kräva radering av dessa uppgifter.
  • Om vi inte längre behöver dina personuppgifter och du behöver dem för att utöva, försvara eller hävda rättsliga rättigheter har du rätt att kräva begränsning av behandlingen av dina personuppgifter i stället för att kräva att de raderas.
  • Om du har gjort en invändning i enlighet med art. 21(1) GDPR måste dina och våra rättigheter vägas mot varandra. Så länge det inte har fastställts vems intressen som överväger har du rätt att kräva en begränsning av behandlingen av dina personuppgifter.

Om du har begränsat behandlingen av dina personuppgifter får dessa uppgifter – med undantag för deras arkivering – endast behandlas med förbehåll för ditt samtycke eller för att göra anspråk på, utöva eller försvara rättsliga rättigheter eller för att skydda andra fysiska personers eller juridiska personers rättigheter eller för att skydda viktiga skäl av allmänintresse som åberopas av Europeiska unionen eller en medlemsstat i EU.

SSL- och/eller TLS-kryptering

För säkerhets skull och för att skydda överföringen av konfidentiellt innehåll, till exempel inköpsorder eller förfrågningar som du skickar till oss som webbplatsoperatör, använder denna webbplats antingen ett SSL- eller ett TLS-krypteringsprogram. Du kan känna igen en krypterad anslutning genom att kontrollera om adressraden i webbläsaren växlar från “http://” till “https://” och även genom att låssymbolen visas i webbläsarens rad.

Om SSL- eller TLS-krypteringen är aktiverad kan data som du överför till oss inte läsas av tredje part.

4. Registrering av uppgifter på denna webbplats

Cookies

Våra webbplatser och sidor använder vad branschen kallar “cookies.” Cookies är små datapaket som inte orsakar någon skada på din enhet. De lagras antingen tillfälligt under en session (sessionscookies) eller arkiveras permanent på din enhet (permanenta cookies). Sessionscookies raderas automatiskt när du avslutar ditt besök. Permanenta cookies förblir arkiverade på din enhet tills du aktivt raderar dem, eller tills de automatiskt raderas av din webbläsare.

I vissa fall är det möjligt att cookies från tredje part lagras på din enhet när du går in på vår webbplats (cookies från tredje part). Dessa cookies gör det möjligt för dig eller oss att dra nytta av vissa tjänster som erbjuds av tredje part (t.ex. cookies för behandling av betaltjänster).

Cookies har en mängd olika funktioner. Många cookies är tekniskt viktiga eftersom vissa funktioner på webbplatsen inte skulle fungera utan cookies (t.ex. funktionen för kundvagn eller visning av videor). Syftet med andra cookies kan vara analys av användarmönster eller visning av reklambudskap.

Cookies, som krävs för att utföra elektroniska kommunikationstransaktioner eller för att tillhandahålla vissa funktioner som du vill använda (t.ex. för kundvagnsfunktionen) eller de som är nödvändiga för optimering (obligatoriska cookies) av webbplatsen (t.ex. cookies som ger mätbara insikter om webbpubliken), ska lagras på grundval av art. 6(1)(f) GDPR, såvida inte en annan rättslig grund anges. Webbplatsens operatör har ett legitimt intresse av att lagra nödvändiga cookies för att säkerställa ett tekniskt felfri och optimerat tillhandahållande av operatörens’tjänster. Om ditt samtycke till lagring av cookies och liknande igenkänningstekniker har begärts, sker behandlingen uteslutande på grundval av det erhållna samtycket (artikel 6.1 a i GDPR och artikel 25.1 i TTDSG); detta samtycke kan återkallas när som helst.

Du har möjlighet att ställa in din webbläsare på ett sådant sätt att du meddelas varje gång cookies placeras och att tillåta acceptans av cookies endast i specifika fall. Du kan också utesluta att cookies accepteras i vissa fall eller generellt eller aktivera raderingsfunktionen för automatisk radering av cookies när webbläsaren stängs. Om cookies avaktiveras kan funktionerna på denna webbplats vara begränsade.

Om tredjepartscookies används eller om cookies används för analytiska ändamål kommer vi att separat informera dig i samband med denna dataskyddspolicy och, i förekommande fall, be om ditt samtycke.

Samtycke med Osano

Vår webbplats använder sig av samtyckestekniken Osano för att få ditt samtycke till arkivering av vissa cookies på din enhet eller för användning av viss teknik och för att dokumentera detta faktum på ett dataskyddskompatibelt sätt. Leverantören av denna teknik är Osano, Inc., 3800 North Lamar Blvd, Suite 200, Austin, Texas 78756, USA (nedan kallad “Osano”).

En anslutning till Osano’s servrar upprättas varje gång du går in på vår webbplats för att erhålla ditt samtycke och andra förklaringar om användning av kakor. Därefter lagrar Osano en cookie i din webbläsare för att kunna tilldela dig det givna samtycket eller återkallandet av ett sådant samtycke. De uppgifter som registreras på detta sätt lagras tills du ber oss att radera dem, raderar Osano-cookien på din sida eller syftet med datalagringen inte längre gäller. Detta påverkar inte de obligatoriska lagstadgade skyldigheterna att bevara uppgifter.

Enligt Osano stannar uppgifter om europeiska webbplatsbesökare i EU eftersom de uteslutande behandlas på regionala servrar.

Sajten använder Osano för att få det samtycke till användningen av kakor som krävs enligt lag. Den rättsliga grunden är Art. 6(1)(c) GDPR.

.

Kontaktformulär

Om du skickar in förfrågningar till oss via vårt kontaktformulär kommer den information som lämnas i kontaktformuläret samt eventuella kontaktuppgifter som anges där att lagras av oss för att kunna hantera din förfrågan och i händelse av att vi har ytterligare frågor. Vi kommer inte att dela denna information utan ditt samtycke.

Behandlingen av dessa uppgifter grundar sig på Art. 6(1)(b) GDPR, om din förfrågan är relaterad till utförandet av ett avtal eller om det är nödvändigt att utföra åtgärder före avtalsSEKivning. I alla andra fall grundar sig behandlingen på vårt legitima intresse av att effektivt behandla de förfrågningar som riktas till oss (art. 6.1 f GDPR) eller på ditt samtycke (art. 6.1 a GDPR) om detta har begärts; samtycket kan återkallas när som helst.

Den information som du har angett i kontaktformuläret kommer att stanna kvar hos oss tills du ber oss radera uppgifterna, återkallar ditt samtycke till arkivering av uppgifter eller om det syfte för vilket informationen arkiveras inte längre finns (t.ex, efter att vi har avslutat vårt svar på din förfrågan). Detta ska inte påverka tillämpningen av eventuella obligatoriska rättsliga bestämmelser, särskilt när det gäller lagringsperioder.

Förfrågan via e-post, telefon eller fax

Om du kontaktar oss via e-post, telefon eller fax kommer din förfrågan, inklusive alla resulterande personuppgifter (namn, förfrågan) att lagras och behandlas av oss i syfte att behandla din förfrågan. Vi vidarebefordrar inte dessa uppgifter utan ditt samtycke.

Dessa uppgifter behandlas på grundval av art. 6(1)(b) GDPR om din förfrågan är relaterad till uppfyllandet av ett avtal eller krävs för att utföra åtgärder före avtalstillfället. I alla andra fall behandlas uppgifterna på grundval av vårt legitima intresse av effektiv hantering av förfrågningar som lämnats till oss (artikel 6.1 f i GDPR) eller på grundval av ditt samtycke (artikel 6.1 a i GDPR) om det har erhållits; samtycket kan återkallas när som helst.

De uppgifter som du skickar till oss via kontaktförfrågningar stannar hos oss tills du begär att vi ska radera dem, återkallar ditt samtycke till lagringen eller ändamålet med datalagringen upphör (t.ex. efter att din begäran har slutförts). Obligatoriska lagstadgade bestämmelser - i synnerhet lagstadgade lagringsperioder - påverkas inte.

Jotform

Vi har integrerat Jotform på denna webbplats. Leverantören är Jotform Inc., 111 Pine St. Suite, 1815 San Francisco, California 94111, USA (nedan kallad “Jotform”).

Jotform gör det möjligt för oss att generera onlineformulär för att registrera meddelanden, förfrågningar och andra poster som besökare på vår webbplats anger. Alla poster du gör kommer att behandlas på Jotform’s servrar.

Vi använder Jotform på grundval av vårt legitima intresse av att fastställa dina behov så effektivt som möjligt (artikel 6.1 f i GDPR). Om lämpligt samtycke har erhållits sker behandlingen uteslutande på grundval av Art. 6(1)(a) GDPR och § 25(1) TTDSG, i den mån samtycket omfattar lagring av cookies eller tillgång till information i användarens slutenhet (t.ex. fingeravtryck från enheten) i den mening som avses i TTDSG. Detta samtycke kan återkallas när som helst.

De uppgifter som du anger i formuläret kommer att förbli i vår ägo tills du ber oss radera dem, återkallar ditt samtycke till arkivering av dina uppgifter eller tills syftet med arkivering av uppgifterna inte längre finns (t.ex. när behandlingen av din förfrågan är avslutad). Detta påverkar inte obligatoriska lagstadgade bestämmelser – i synnerhet inte de som reglerar lagringsperioder.

Överföringen av uppgifterna till USA skyddas av EU:s standardavtalsklausuler som vi har utfört med Jotform. För mer information, vänligen följ den här länken: https://www.jotform.com/gdpr-compliance/dpa/.

Databehandling

Vi har ingått ett databehandlingsavtal (DPA) med den ovan nämnda leverantören. Detta är ett avtal som är obligatoriskt enligt dataskyddslagarna och som garanterar att de behandlar personuppgifter om våra webbplatsbesökare endast baserat på våra instruktioner och i enlighet med GDPR.